Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

PONIEDZIAŁEK. JA. WTOREK. JA. ŚRODA. JA. CZWARTEK. JA. [...]
PISZĘ TEN DZIENNIK Z NIECHĘCIĄ. JEGO NIESZCZERA SZCZEROŚĆ MNIE MĘCZY. DLA KOGO PISZĘ? JEŚLI DLA SIEBIE, DLACZEGO TO IDZIE DO DRUKU? A JEŚLI DLA CZYTELNIKA, DLACZEGO UDAJĘ, ŻE ROZMAWIAM ZE SOBĄ? MÓWISZ DO SIEBIE TAK, ŻEBY CIĘ INNI SŁYSZELI? [...]
— Witold Gombrowicz
Reposted frombrzask brzask viamaly-pandzik maly-pandzik
9416 db37 390
Reposted fromzie zie viaall-about-kate all-about-kate
4039 b411 390
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
Play fullscreen
Theorem - Cinder - YouTube
Reposted frome-gruppe e-gruppe
4303 c5b2 390
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viabookart bookart
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
6984 4cd8 390
Reposted fromtoadboy toadboy viabarock barock
2879 b3a0 390
Suka
Reposted fromkopytq kopytq viazurawianiaczka zurawianiaczka
8233 413e 390
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
4131 4736 390
Reposted frommrrru mrrru viapasisia pasisia
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viakudlaty kudlaty

February 22 2017

Rozdział czternasty jest zatytułowany: Jaką nadzieję może żywić myślący człowiek co do przyszłości ludzkości, jeśli weźmie pod uwagę doświadczenia ostatniego miliona lat?

Na przeczytanie rozdziału czternastego nie trzeba zbyt wiele czasu. Składa się on z jednego tylko słowa i kropki. Oto ono:

„Żadnej.”
— Vonnegut, "Kocia kołyska"
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viabarock barock
6268 869c 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamagdanestor magdanestor
2968 14dc 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viamagdanestor magdanestor
6378 6ecb 390
Reposted fromunco unco viamagdanestor magdanestor
6766 8281 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice via12101992 12101992
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl