Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

2415 5004 390
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viacucaTwin cucaTwin

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

2229 094b 390
6549 2987 390
Reposted fromoll oll viaszpaqus szpaqus
4414 da3a 390
9304 be8c 390
Reposted fromhagis hagis viajanealicejones janealicejones

April 22 2017

Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller

April 21 2017

Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
4414 cfc5 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainsanedreamer insanedreamer
6827 2dbe
Reposted fromtfu tfu viazurawianiaczka zurawianiaczka
3223 8526 390
Reposted frommyteatime myteatime viazurawianiaczka zurawianiaczka
Play fullscreen
miłość
Reposted fromdisheveled disheveled

April 20 2017

Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
I want an honest relationship. No lies. No mind games. No “always wondering if things are still OK.”
— Unknown (via onlinecounsellingcollege)
Reposted frombun bun viazabka zabka
5132 55ac 390
Reposted fromhermina hermina viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl