Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

0195 6938 390
Reposted fromnutt nutt viawaniliowaa waniliowaa
6042 4edd 390
Świetlicki - lekarz diagnosta. 
Reposted fromautosennosc autosennosc viadelicatee delicatee
3054 8c73 390
Reposted frominspiro inspiro viayoucandoit youcandoit
4791 de0c 390
Reposted fromtfu tfu vialinemadd linemadd

April 22 2018

3152 31c9 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazmora zmora
6514 537e 390
Myślałem, że się z ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na ciebie
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromFlau Flau viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
6599 54e4 390
Reposted fromtfu tfu viapapaj papaj

April 16 2018

1553 d708 390
Reposted fromtfu tfu viamidaj midaj
Reposted fromAgnya Agnya viatrydix trydix

April 15 2018

Jest jak jest. Nic mnie nie boli, tylko ta pustka we mnie. Jakby jakaś pompa wyssała ze mnie wszystko. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał, tylko chciałbym też trochę tego mieć w sobie. Gotów byłbym żebrać o trochę spokoju. Ale u kogo żebrać? Kto mi może ofiarować trochę spokoju, trochę smaku życia?
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
6511 3c3c 390
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viamiimi miimi
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromlovvie lovvie viainto-black into-black
4586 c67f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka
1406 3d1b 390
Reposted fromintrigante intrigante viarzzkropka rzzkropka

April 14 2018

3159 047b 390
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialittleburn littleburn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl