Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

1221 a452 390
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromfitvet fitvet viablanka blanka
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viapersona-non-grata persona-non-grata
8761 b5b9 390
Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones

November 16 2017

4686 355e 390
Reposted fromrawriot rawriot viahumane humane
0121 da7f 390
Reposted fromtfu tfu viahumane humane
marina ambramovic & ulay laysiepen, death self, 1977
(this performance consisted of the two artists seated in front of each other, connected at the mouth.
they took in each other’s breaths until all of their available oxygen had been used up.
the performance lasted only 17 minutes, resulting in both artists collapsing unconscious to the floor, having filled their lungs with carbon dioxide.
this personal piece explored the idea of an individual’s ability to absorb the life of another person, exchanging and destroying it.)
7081 5ac2 390
Reposted from777727772 777727772 vianuwanda nuwanda

November 14 2017

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi vianiedoopisania niedoopisania
9972 29dc 390
Reposted frombrumous brumous viamoai moai
Everything is temporary.
— 3 words that completely changed my life once I fully accepted them -lunacrystals (via perfect)
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viajethra jethra
5088 34b3 390
Reposted frombabyface babyface viapompompom pompompom
6791 c5ac 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabesen besen
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viawalkmen walkmen
1327 6565 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

November 13 2017

Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
7651 c454 390
Reposted fromsentientshrubbery sentientshrubbery viaczarny czarny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl